Typy korektur

Každý text je jiný, a proto je u každého nutné zvolit individuální přístup. V některých dokumentech stačí vymýtit hrubky a překlepy, jiné je nutné i stylisticky uhladit. Z toho důvodu provádíme korektury dvojího druhu:

Druh korekturyPravopisná a gramatickáTypografickáStylistickáKontrola logiky textu a faktů
základní
stylistická

1) Pravopisná a gramatická korektura

Jedná se o kontrolu ,,hrubých” pravopisných chyb, méně závažných přestupků proti pravidlům českého pravopisu
a v neposlední řadě i kontrolu překlepů, které se do textu omylem vloudily. Oporou pro tuto korekturu jsou nám především vlastní znalosti, v malé míře pak Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny pro školu
a veřejnost. U vysoce odborných textů často nahlížíme také do Akademického slovníku cizích slov.

2) Typografická korektura

I když je text pravopisně a gramaticky v pořádku, stále může činit čtenářům při čtení potíže, pokud u něj nejsou dodržena typografická pravidla. Rozdělení slov na konci řádků, mezery, závorky, pomlčky, uvozovky
a lomítka mohou být zdrojem chyb a horší čitelnosti textu jako celku. Podkladem pro typografickou korekturu nám jsou kodifikovaná typografická pravidla, a také doporučení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. 

3) Stylistická korektura

Kromě pravopisu a gramatiky kontrolujeme a posléze upravujeme obsah i ze stylistického hlediska. Soustředíme se na plynulost textu a správný výběr a pořadí slov. Klademe důraz na bohatost slovní zásoby (omezení opakování stejných slov), vhodnou délku vět a odstranění slov nadbytečných. Dále v textu upravujeme hovorové výrazy, pokud je autor textu nepoužil záměrně. Naším cílem je, aby byl text dobře srozumitelný a čtivý. Vždy respektujeme zamýšlené cílové čtenářské publikum, kterému se snažíme volbou jazykových výrazů přiblížit. Při provádění stylistické korektury se řídíme vlastním citem pro jazyk.

4) Korektura logiky textu a faktů

Při korektuře se soustředíme nejenom na chyby pravopisné, gramatické, typografické a stylistické, ale v maximální možné míře i na to, zda text dává jako celek smysl. V případě, že některé části vět smysl nedávají, nebo si dokonce různé části textu protiřečí, řekneme Vám to a navrhneme řešení. Snažíme se rovněž všímat si i jednotlivých faktů uvedených v textu. Pokud v něm nalezneme nějaký sporný údaj, upozorníme Vás na něj. Pomocníkem během této fáze korektury jsou nám vlastní odborné znalosti (každý z našich korektorů se specializuje na texty z jiné oblasti).